User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

3-11 Ź ród ł o papieru Ł a 3 Ź ród ł o papieru Drukarka jest wyposa ż ona w dwa ź ród ł a papieru: kaset ę na papier (Kaseta 1) i szczelin ę podawania r ę cznego. Po zainstalowaniu dodatkowego podajnika papieru (Kaseta 2) mo ż na korzysta ć z maksymalnie trzech ź róde ł papieru. Typ ź ród ł a papieru Drukarka jest wyposa ż ona w nast ę puj ą ce ź ród ł a papieru: (A): Szczelina podawania r ę cznego (B): Kaseta 1 (C): Kaseta 2 (opcjonalna) Wska ź nik poziomu papieru Kaseta z papierem ma wska ź nik poziomu papieru (A), sygnalizuj ą cy ilo ść papieru pozostaj ą cego w kasecie. Je ż eli kaseta jest pe ł na, wska ź nik poziomu papieru znajduje si ę w najwy ż szym po ł o ż eniu. Wska ź nik przesuwa si ę w dó ł wraz ze zmniejszaniem si ę ilo ś ci papieru, co pozwala zorientowa ć si ę , ile papieru jest jeszcze w kasecie. (A) (A) (C) (B)
Page 92 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply