User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

3-5 Wymagania dotycz ą ce papieru Ł a 3 Etykieta Drukarka mo ż e drukowa ć na etykietach w formacie A4 i Letter. WA Ż NE Nie nale ż y korzysta ć z etykiet w opisanych poni ż ej sytuacjach. Korzystanie z niew ł a ś ciwego rodzaju etykiet mo ż e spowodowa ć trudne do usuni ę cia zaci ę cie papieru lub uszkodzi ć drukark ę . - etykiety odklejone lub cz ęś ciowo wykorzystane, - etykiety powlekane, które ł atwo odklejaj ą si ę od arkusza podk ł adu, - etykiety z nierówn ą powierzchni ą klej ą c ą . Pr ę dko ść wydruku spada przy drukowaniu na etykietach. Karta indeksu Drukarka mo ż e drukowa ć na papierze w formacie karty indeksu. Koperta Drukarka pozwala na drukowanie na nast ę puj ą cych typach kopert: WA Ż NE Nie nale ż y korzysta ć z podanych poni ż ej rodzajów kopert. Korzystanie z niew ł a ś ciwego rodzaju kopert mo ż e spowodowa ć trudne do usuni ę cia zaci ę cie papieru lub uszkodzi ć drukark ę . - koperty wyposa ż one w spinacze lub zatrzaski - koperty z okienkiem adresu - koperty z ods ł oni ę t ą powierzchni ą klej ą c ą - koperty pogniecione lub pomarszczone - koperty niskiej jako ś ci, nierówno sklejone - koperty o nieregularnym kszta ł cie Przed za ł adowaniem nale ż y docisn ąć stos kopert, aby usun ąć z niego powietrze, a nast ę pnie mocno nacisn ąć wzd ł u ż z ł o ż onych kraw ę dzi kopert. Nie nale ż y drukowa ć na tylnej (sklejonej) stronie koperty. Koperta DL (110,0 mm x 220,0 mm) Koperta COM10 (104,9 mm x 241,3 mm) Koperta C5 (162,0 mm x 229,0 mm) Koperta Monarch (98,5 mm x 190,5 mm) Koperta B5 (176,0 mm x 250,0 mm) * Nie mo ż na drukowa ć na kopertach formatu DL, COM 10, Monarch i C5, w których skrzyde ł ko znajduje si ę przy krótszym boku.
Page 86 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply