User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

Usuwanie materia ł ów pakunkowych z wn ę trza drukarki i instalowanie kaset z tonerem 2-18 I 2 5 Wyjmij wszystkie kasety z tonerem. Trzymaj ą c kaset ę z tonerem za niebieskie uchwyty po obu stronach, wysu ń j ą w poziomie. Mocno trzymaj ą c obur ą cz kaset ę z tonerem, wyci ą gnij j ą , nie dotykaj ą c pasa elektrostatycznego zespo ł u przenosz ą cego (ETB). WA Ż NE Nie nale ż y dotyka ć styków wysokiego napi ę cia (A) przedstawionych na rysunku, poniewa ż mo ż e to spowodowa ć uszkodzenie drukarki. (W celu wygodniejszego przedstawienia wyja ś nie ń na poni ż szym rysunku zosta ł pomini ę ty materia ł pakunkowy, który zostanie usuni ę ty w kroku 6.) (A)
Page 59 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply