User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

9-12 NetSpot Device Installer D 9 NetSpot Device Installer Na dysku CD-ROM do łą czonym do drukarki znajduje si ę program "NetSpot Device Installer" – narz ę dzie, które s ł u ż y do inicjalizacji ustawie ń drukarki pod łą czonej do sieci. Program NetSpot Device Installer pozwala w ł atwy sposób zainicjalizowa ć ustawienia drukarek pod łą czonych do sieci. Wi ę cej informacji o programie NetSpot Device Installer mo ż na znale źć w "Podr ę czniku sieciowym". UWAGA Je ż eli sterownik drukarki jest instalowany za pomoc ą Instalatora dysku CD-ROM, ustawienie pocz ą tkowych parametrów sieci odbywa si ę automatycznie. Z programu "NetSpot Device Installer" nale ż y korzysta ć wtedy, gdy zachodzi potrzeba ponownego ustawienia adresu IP r ę cznie bez korzystania z Instalatora dysku CD-ROM. Program NetSpot Device Installer mo ż e nie by ć dost ę pny w j ę zyku u ż ywanym na komputerze. W takim przypadku nale ż y skorzysta ć z wersji angielskoj ę zycznej.
Page 511 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply