User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

8-14 I 8 Podajnik papieru 7 Podczas mocowania zespo ł u drukarki na podajniku papieru ostro ż nie postaw drukark ę tak, aby jej wszystkie p ł aszczyzny by ł y wyrównane z przedni ą i bocznymi p ł aszczyznami podajnika papieru. Podczas monta ż u zespo ł u drukarki dopasuj równie ż ko ł ki pozycjonuj ą ce (A) i z łą cze (B). WA Ż NE Je ż eli drukarki nie mo ż na prawid ł owo umocowa ć na podajniku papieru, nale ż y j ą podnie ść , ustawi ć równolegle do pod ł ogi i ponownie umie ś ci ć na podajniku papieru. Zmienianie po ł o ż enia drukarki na si łę , bez podnoszenia jej, mo ż e spowodowa ć uszkodzenie z łą cza i ko ł ków pozycjonuj ą cych. (A) (A) (B)
Page 479 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply