User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

8-13 I 8 Podajnik papieru WA Ż NE Nie nale ż y dotyka ć z łą cza (A) podajnika papieru. Mo ż e to spowodowa ć uszkodzenie drukarki lub b łę dy podczas pobierania papieru. Nie nale ż y ustawia ć podajnika papieru na platformie, która mo ż e ulec zdeformowaniu pod wp ł ywem ci ęż aru drukarki i dodatkowych akcesoriów, ani na mi ę kkim pod ł o ż u (na przyk ł ad dywanie lub macie). Nale ż y zapewni ć wystarczaj ą co du ż o miejsca wokó ł podajnika papieru, aby mo ż na by ł o zainstalowa ć drukark ę i pod łą czy ć przewód zasilaj ą cy oraz kable interfejsów. (A)
Page 478 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply