User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

7-55 R ą z 7 Je ś li dane nie s ą wysy ł ane do drukarki Wyst ą pi ł problem z komputerem klienckim. Powód Komputer kliencki korzysta z systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub innego systemu operacyjnego wyposa ż onego w Zapor ę systemu Windows i Zapora systemu Windows blokuje komunikacj ę z serwerem wydruku. Rozwi ą zanie Skonfiguruj Zapor ę systemu Windows w celu odblokowania komunikacji z serwerem wydruku. (Zobacz "Konfiguracja Zapory systemu Windows w celu odblokowania komunikacji z serwerem wydruku" na str. 9-20) Nieprawid ł owa ś cie ż ka sieciowa do serwera wydruku. Powód 1 Przy instalacji sterownika drukarki zosta ł a podana niew ł a ś ciwa ś cie ż ka sieciowa. Rozwi ą zanie Przy instalacji oprogramowania CAPT z folderu [Drukarki i faksy] lub z folderu [Drukarki] i wpisywaniu ś cie ż ki bezpo ś rednio, nale ż y j ą poda ć w nast ę puj ą cy sposób: "\\(nazwa serwera wydruku)\nazwa drukarki". Powód 2 Zmieniona ś cie ż ka sieciowa do serwera wydruku. Rozwi ą zanie Zwró ć si ę do administratora sieci.
Page 460 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply