User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

7-48 R ą z 7 Problemy z instalacj ą 3 Upewnij si ę , ż e w oknie dialogowym [Dodawanie lub usuwanie programów] nie pojawia si ę pozycja [Canon LBP5100], a nast ę pnie kliknij przycisk [ ]. Windows 98/Me: Upewnij si ę , ż e w oknie dialogowym [W ł a ś ciwo ś ci: Dodaj/Usu ń programy] nie pojawia si ę pozycja [Canon LBP5100], a nast ę pnie kliknij przycisk [ ]. Windows 2000: Upewnij si ę , ż e w oknie dialogowym [Dodaj/Usu ń programy] nie pojawia si ę pozycja [Canon LBP5100], a nast ę pnie kliknij przycisk [ Windows Vista: Upewnij si ę , ż e w oknie dialogowym [Programy i funkcje] nie jest wy ś wietlana pozycja [Canon LBP5100], a nast ę pnie kliknij przycisk [ ]. ]. UWAGA Je ż eli w oknie dialogowym jest wy ś wietlana pozycja [Canon LBP5100], nale ż y zapozna ć si ę z cz ęś ci ą "Je ż eli odinstalowanie nie powiod ł o si ę " (str. 7-45) i usun ąć pozycj ę [Canon LBP5100] w oknie dialogowym. 4 Z menu [Start] wybierz polecenie [Panel sterowania], a nast ę pnie kliknij [Wydajno ść i konserwacja] [System]. Windows 98/Me/2000: Z menu [Start] wybierz [Ustawienia] [Panel sterowania], a nast ę pnie kliknij dwukrotnie ikon ę [System]. Windows Server 2003: Z menu [Start] wybierz [Panel sterowania] [System]. Windows Vista: Z menu [Start] wybierz [Panel sterowania], a nast ę pnie kliknij [Sprz ę t i d ź wi ę k] [Wy ś wietl sprz ę t i urz ą dzenia]. UWAGA W przypadku korzystania z systemu operacyjnego Windows Vista i wy ś wietlenia okna dialogowego [Kontrola konta u ż ytkownika] nale ż y klikn ąć opcj ę [Kontynuuj].
Page 453 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply