User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

7-39 R ą z 7 Problemy z papierem Rozwi ą zanie 2 Okre ś l zgodnie z poni ż szymi instrukcjami ustawienie opcji [Korygowanie zawijania papieru przy wydruku] w sterowniku drukarki. Wybierz ustawienie [Korygowanie z przodu (Redukcja zawijania)], je ż eli zadrukowany papier w zasobniku wyj ś ciowym zawija si ę w sposób przedstawiony na poni ż szym rysunku. Wybierz ustawienie [Korygowanie z ty ł u (Zwi ę kszenie zawijania)], je ż eli zadrukowany papier w zasobniku wyj ś ciowym zawija si ę w sposób przedstawiony na poni ż szym rysunku. Je ś li to rozwi ąż e problem, wy łą cz opcj ę [Korygowanie zawijania papieru przy wydruku], ustawiaj ą c j ą na [Wy łą czone]. Aby ustawi ć opcj ę [Korygowanie zawijania papieru przy wydruku], wybierz zak ł adk ę [Wyko ń czenie] i kliknij przycisk [Szczegó ł y wyko ń czenia], aby wy ś wietli ć okno dialogowe [Szczegó ł y wyko ń czenia]. Skrzyde ł ka kopert przyklejaj ą si ę do kopert. Powód 1 U ż yte zosta ł y nieodpowiednie koperty. Rozwi ą zanie Wymie ń koperty na takie, które mog ą by ć u ż ywany z drukark ą i wydrukuj ponownie. (Zobacz "Wymagania dotycz ą ce papieru" na str. 3-2) Powód 2 Zosta ł u ż yty niew ł a ś ciwy tryb utrwalania. Rozwi ą zanie Ustaw w sterowniku drukarki opcj ę [Typ papieru] na [Koperta L]. Aby zmieni ć ustawienie opcji [Typ papieru], wy ś wietl zak ł adk ę [ Ź ród ł o papieru].
Page 444 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply