User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

7-37 R ą z 7 Problemy z jako ś ci ą wydruków Dane nie s ą drukowane we w ł a ś ciwym (wybranym) kolorze nawet po wybraniu tego samego koloru dla obszaru z deseniem i jego konturu. Powód Mog ł a w łą czy ć si ę funkcja uwydatniania cienkich linii w zale ż no ś ci od grubo ś ci konturu. Rozwi ą zanie Dopasuj wspó ł czynnik kontrastowo ś ci [Gamma] w sterowniku drukarki. Aby zmieni ć ustawienie opcji [Gamma], wybierz zak ł adk ę [Jako ść ], zaznacz pole wyboru [R ę czne ustawianie kolorów], kliknij [Ustawienia kolorów] i wybierz zak ł adk ę [Dopasowanie]. Na spodniej stronie zadrukowanego papieru pojawiaj ą si ę smugi. Powód Format drukowanego dokumentu by ł wi ę kszy ni ż format za ł adowanego papieru. Rozwi ą zanie Sprawd ź , czy format drukowanych danych odpowiada formatowi za ł adowanego papieru. Jako ść wydruków pogorszy ł a si ę w stosunku do jako ś ci uzyskiwanej tu ż po zakupie drukarki. Powód Eliminator ł adunku statycznego jest brudny. Rozwi ą zanie Wyczy ść eliminator ł adunku statycznego. (Zobacz "Czyszczenie eliminatora ł adunku statycznego" na str. 6-26) Doko ł a linii lub tekstu s ą drukowane kwadratowe obszary, których nie ma na ekranie, s ą one w innym kolorze, ni ż pozosta ł e obszary. Powód W zale ż no ś ci od u ż ywanego systemu operacyjnego lub aplikacji mog ł a zosta ć zastosowana metoda przetwarzania pó ł tonów lub kolorów inna od domy ś lnej. Rozwi ą zanie 1 W sterowniku drukarki ustaw opcj ę [U ż yj czystej czerni] na [Zawsze] lub [Nigdy]. Aby zmieni ć ustawienie opcji [U ż yj czystej czerni], wybierz zak ł adk ę [Jako ść ], potem kliknij [Ustawienia] i wy ś wietl okno dialogowe [Ustawienia niestandardowe]. Rozwi ą zanie 2 W sterowniku drukarki ustaw parametr [Pó ł tony kolorów] lub [Czarno-bia ł e ł tony] na jedn ą z warto ś ci: [Rozdzielczo ść ], [Stopniowanie] lub [Ton kolorów]. Aby zmieni ć ustawienie opcji [Pó ł tony kolorów] lub [Czarno-bia ł e pó ł tony], wybierz zak ł adk ę [Jako ść ], potem kliknij [Ustawienia] i wy ś wietl okno dialogowe [Ustawienia niestandardowe].
Page 442 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply