User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

7-25 Problemy z jako ś ci ą wydruków 7 R ą z Problemy z jako ś ci ą wydruków Je ż eli w trakcie korzystania z drukarki wyst ą pi ą jakiekolwiek problemy, nale ż y podj ąć kroki opisane poni ż ej, zale ż nie od objawów. WA Ż NE Je ż eli w oknie stanu drukarki zostanie wy ś wietlony komunikat, nale ż y post ę powa ć zgodnie ze wskazówkami podanymi w komunikacie. W przypadku zaci ę cia papieru zobacz "Zaci ę cia papieru" na str. 7-3. Je ż eli ż adne z opisanych rozwi ą za ń nie by ł o skuteczne, nie mo ż na okre ś li ć przyczyny problemu lub wyst ą pi ł objaw, którego nie opisano w tym rozdziale, nale ż y skontaktowa ć si ę z lokalnym autoryzowanym dealerem firmy Canon. Wysuwa si ę papier pokryty tonerem w okre ś lonym kolorze, bez wydrukowanych danych. Powód 1 B ę ben w jednej z kaset z tonerem nie nadaje si ę do dalszego u ż ytku. Rozwi ą zanie Wymie ń kaset ę z tonerem na now ą . (Zobacz "Wymiana kaset z tonerem" na str. 6-2) Powód 2 Wyst ą pi ł problem z drukark ą . Rozwi ą zanie 1 Je ś li w oknie stanu drukarki pojawia si ę <B łą d Obs ł ugi>, wy łą cz zasilanie, odczekaj 10 sekund, i ponownie w łą cz zasilanie. Dzi ę ki temu komunikat mo ż e znikn ąć . Rozwi ą zanie 2 Je ż eli komunikat nie zniknie po skorzystaniu z rozwi ą zania 1, nale ż y skontaktowa ć si ę z lokalnym autoryzowanym dealerem firmy Canon w celu wykonania naprawy serwisowej. Pojawiaj ą si ę bia ł e smugi. Powód B ę ben w jednej z kaset z tonerem nie nadaje si ę do dalszego u ż ytku. Rozwi ą zanie Wymie ń kaset ę z tonerem na now ą . (Zobacz "Wymiana kaset z tonerem" na str. 6-2)
Page 430 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply