User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

6-32 K 6 Przenoszenie drukarki 1 Wykonaj poni ż sz ą procedur ę . Wy łą cz drukark ę a . Je ś li kabel USB jest pod łą czony, wy łą cz komputer b , a nast ę pnie od łą cz kabel USB c . Wyjmij wtyczk ę z gniazda sieciowego d . OSTRZE Ż ENIE Przed przeniesieniem drukarki nale ż y wy łą czy ć drukark ę i komputer, od łą czy ć wtyczk ę przewodu zasilania, a nast ę pnie od łą czy ć wszystkie kable interfejsów. Nieprzestrzeganie tego zalecenia mo ż e spowodowa ć uszkodzenie przewodu zasilaj ą cego lub kabli interfejsów, a w efekcie po ż ar lub pora ż enie pr ą dem. d c a b
Page 395 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply