User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

1-10 Z 1 Cz ęś ci i ich funkcje Wska ź niki UWAGA Informacje dotycz ą ce stanu drukarki mo ż na potwierdzi ć , korzystaj ą c z okna stanu drukarki wy ś wietlanego na u ż ywanym komputerze. Szczegó ł owe informacje dotycz ą ce okna stanu drukarki mo ż na znale źć w cz ęś ci "Okno stanu drukarki" na str. 5-96. a Wska ź nik alarmu (pomara ń czowy) Ś wieci: Wyst ą pi ł b łą d obs ł ugi. (Zobacz str. 7-21) Miga: Wyst ą pi ł b łą d, nie mo ż na drukowa ć . (Zobacz str. 7-24) Wska ź nik zaci ę cia papieru (pomara ń czowy) Miga: Wyst ą pi ł o zaci ę cie papieru, nie mo ż na drukowa ć . (Zobacz str. 7-3) Wska ź nik gotowo ś ci (zielony) Ś wieci: Drukarka jest gotowa do pracy i w trybie wstrzymania. Miga: Drukarka wykonuje jak ąś czynno ść , na przyk ł ad drukuje, rozgrzewa si ę , kalibruje si ę lub wstrzymuje zadanie. b c d Wska ź nik toneru (pomara ń czowy) Ś wieci: Ostrze ż enie o potrzebie wymiany kasety z tonerem. (Zobacz str. 6-2) Miga: Nie mo ż na drukowa ć , poniewa ż potrzebna jest wymiana kasety z tonerem lub kaseta nie jest w ł a ś ciwie zamocowana. (Zobacz str. 6-2) W łą cza si ę lub miga wska ź nik symbolizuj ą cy potrzeb ę wymiany toneru w danym kolorze. Symbole oznaczaj ą : "K" – czarny, "Y" – ż ó ł ty, "C" – niebieskozielony, "M" – purpurowy. Wska ź nik za ł adowania papieru (pomara ń czowy) Ś wieci: Brak papieru we wszystkich ź ród ł ach papieru. (Zobacz str. 3-18) Miga: Brak papieru lub zosta ł za ł adowany papier w niew ł a ś ciwym formacie. (Zobacz str. 3-18) e a b e c d * W odróżnieniu od powyższego rysunku, nazwy wskaźników znajdują się powyżej odpowiednich ikon, zależnie od kraju lub regionu sprzedaży drukarki.
Page 39 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply