User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

1-8 Z 1 Cz ęś ci i ich funkcje f Kaseta na papier Do kasety na papier mo ż na za ł adowa ć maksymalnie 250 arkuszy zwyk ł ego papieru (o gramaturze 64 g/m 2 ). (Zobacz str. 3-11) Szczelina podawania r ę cznego U ż ywana w przypadku r ę cznego podawania pojedynczych arkuszy. (Zobacz str. 3-11) g h Prowadnice papieru Nale ż y dopasowa ć je do szeroko ś ci papieru, aby papier by ł podawany prosto. Pokrywa przednia Otwierana przy wymianie kasety z tonerem lub przy wyjmowaniu zaci ę tego papieru. (Zobacz str. 6-4) i Widok z ty ł u Poni ż ej przedstawiono elementy tylnej cz ęś ci drukarki i ich przeznaczenie. a Szczeliny wentylacyjne Doprowadzaj ą powietrze do wn ę trza drukarki w celu jego ch ł odzenia. Uchwyty do podnoszenia S ł u żą do podnoszenia drukarki. (Zobacz str. 6-31) Pokrywa ochronna kasety Chroni kaset ę na papier przed py ł em i kurzem. Tabliczka znamionowa Warto ś ci podane na tabliczce znamionowej informuj ą o ś rednim zu ż yciu energii elektrycznej. b c d e Gniazdo rozszerze ń W gnie ź dzie rozszerze ń instaluje si ę dodatkow ą kart ę sieciow ą . (Zobacz str. 8-19) Z łą cze USB S ł u ż y do pod łą czenia kabla USB. Drugi koniec kabla USB jest pod łą czany do portu USB w komputerze. (Zobacz str. 2-31) Gniazdo zasilania Pod łą cz do łą czony przewód zasilaj ą cy do tego gniazda. Wy łą cznik zasilania W łą cza/wy łą cza zasilanie drukarki. (Zobacz str. 2-36) f g h a b c d e f g h
Page 37 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply