User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

6-4 K 6 Wymiana kaset z tonerem Informacje wy ś wietlane w oknie dialogowym [Materia ł y eksploatacyjne/liczniki] wywo ł ywanym z okna stanu drukarki pozwalaj ą w przybli ż eniu okre ś li ć termin wymiany kaset z tonerem. Stan ka ż dej kasety z kolorowym tonerem jest wy ś wietlany w oknie dialogowym [Materia ł y eksploatacyjne/liczniki]. Szczegó ł owe informacje dotycz ą ce okna dialogowego [Materia ł y eksploatacyjne/liczniki] mo ż na znale źć w cz ęś ci "Menu [Materia ł y eksploatacyjne/liczniki]" na str. 5-102. Wymiana kaset z tonerem Poni ż sza procedura opisuje wymian ę kasety z tonerem na now ą kaset ę . OSTRZE Ż ENIE Zu ż ytej kasety z tonerem nie nale ż y wrzuca ć do ognia, poniewa ż pozosta ł o ś ci toneru w kasecie mog ą zapali ć si ę , wywo ł uj ą c oparzenia lub po ż ar. PAMI Ę TAJ Nale ż y uwa ż a ć , aby nie pobrudzi ć sobie r ą k ani ubrania tonerem. W przypadku kontaktu r ą k lub ubrania z tonerem nale ż y natychmiast sp ł uka ć je zimn ą wod ą . Sp ł ukiwanie toneru ciep łą wod ą spowoduje utrwalenie toneru i uniemo ż liwi usuni ę cie plam. WA Ż NE Opakowanie nale ż y zutylizowa ć zgodnie z lokalnymi przepisami. Nale ż y u ż ywa ć wy łą cznie kaset z tonerem przeznaczonych dla tej drukarki. UWAGA Wi ę cej informacji o obs ł udze kasety z tonerem podano w cz ęś ci "Zasady u ż ytkowania kaset z tonerem" na str. 6-14. Forma i umieszczenie materia ł ów opakowania mo ż e by ć ż na. Elementy opakowania mog ą by ć dodawane lub usuwane bez wcze ś niejszego powiadomienia.
Page 367 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply