User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

5-57 D 5 Korzystanie z ró ż nych funkcji drukarki Drukowanie znaku wodnego Na dokumenty utworzone przez aplikacj ę mo ż na nak ł ada ć znaki wodne (na przyk ł ad [KOPIA], [SZKIC]). Żą dany ci ą g znaków mo ż na wybra ć z listy ci ą gów znaków zarejestrowanych jako znaki wodne. Mo ż na równie ż doda ć nowe znaki wodne lub edytowa ć zarejestrowane, klikaj ą c przycisk [Edycja znaku wodnego] na zak ł adce [Ustawienia strony]. Drukowanie znaku wodnego 1 W przypadku korzystania z systemów Windows 2000/XP/ Server 2003/Vista wy ś wietl zak ł adk ę [Ustawienia urz ą dzenia], a nast ę pnie sprawd ź , czy opcja [Buforowanie hosta] zosta ł a ustawiona na [Auto]. 2 Wy ś wietl zak ł adk ę [Ustawienia strony], zaznacz pole wyboru [Znak wodny], a nast ę pnie z listy rozwijanej po prawej stronie pola [Znak wodny] wybierz znak wodny, który b ę dzie drukowany wraz z dokumentem. 3 Sprawd ź ustawienia, a nast ę pnie kliknij przycisk [OK]. 4 Kliknij przycisk [OK] lub przycisk [Drukuj]. Drukarka rozpocznie drukowanie.
Page 314 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply