User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

5-54 D 5 Korzystanie z ró ż nych funkcji drukarki Skalowanie wydruków Je ż eli [Uk ł ad strony] jest ustawiony na [1 strona na arkusz], mo ż na wybra ć skal ę . Je ż eli ustawienia [Format strony] i [Format wyj ś ciowy] ró ż ni ą si ę , wspó ł czynnik skalowania jest ustawiany automatycznie. Wspó ł czynnik skalowania mo ż na równie ż okre ś li ć r ę cznie. Warto ść wspó ł czynnika skalowania mo ż e by ć podana w zakresie od 25 do 200%. Automatyczne skalowanie dokumentu 1 Wy ś wietl zak ł adk ę [Ustawienia strony], a nast ę pnie wybierz format strony z listy [Format strony]. 2 Okre ś l format papieru w ustawieniu [Format wyj ś ciowy]. 3 Sprawd ź ustawienia, a nast ę pnie kliknij przycisk [OK]. Wspó ł czynnik skalowania zostanie ustawiony automatycznie w oparciu o formaty okre ś lone w ustawieniach [Format strony] i [Format wyj ś ciowy].
Page 311 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply