User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

5-41 D 5 Korzystanie z ró ż nych funkcji drukarki Zak ł adka [Jako ść ] Zak ł adka [Jako ść ] pozwala okre ś li ć nast ę puj ą ce preferencje drukowania: [ Ź ród ł o papieru] Pozwala okre ś li ć ź ród ł o papieru lub typ papieru w zale ż no ś ci od ustawie ń opcji [Wybór papieru]. - [Auto] Automatycznie wybiera ź ród ł o papieru w zale ż no ś ci od formatu lub typu papieru. - [Szczelina podawania r ę cznego]/[Kaseta 1]/[Kaseta 2] (wy ś wietlane tylko w przypadku zainstalowania dodatkowego podajnika papieru) Drukarka pobiera papier z wybranego ź ród ł a papieru. Do ka ż dego ź ród ł a papieru mo ż na za ł adowa ć nast ę puj ą ce formaty papieru: - Zwyk ł y papier (60–90 g/m 2 ) - Gruby papier (91–163 g/m 2 ) - Koperta - Etykieta - Folia W przypadku drukowania na grubym papierze, foliach lub etykietach umieszczonych w kasecie na papier nale ż y wybra ć ustawienie [Kaseta 1] lub [Kaseta 2]. W przypadku wybrania ustawienia [Auto] nie mo ż na pobiera ć papieru z kasety. [Typ papieru] Pozwala na okre ś lenie typu papieru. (Zobacz str. 3-3) [Drukuj na drugiej stronie] Nie zaleca si ę drukowania na drugiej stronie na papierze uprzednio zadrukowanym na tej drukarce. Je ś li jednak trzeba drukowa ć na dwóch stronach kartki, wybierz opcj ę [Drukuj na drugiej stronie]. Ustawienie/przycisk Funkcja
Page 298 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply