User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

5-35 D 5 Korzystanie z ró ż nych funkcji drukarki Zak ł adka [Wyko ń czenie] Na zak ł adce [Wyko ń czenie] mo ż na okre ś li ć nast ę puj ą ce preferencje drukowania: Ustawienie/przycisk Funkcja [Styl drukowania] (Zobacz str. 5-61) Pozwala wybra ć styl drukowania (Drukowanie jednostronne, Drukowanie dwustronne lub Drukowanie broszur). [Broszura] Wy ś wietla okno dialogowe dla opcji [Drukowanie broszur]. [Drukuj w ró ż nych orientacjach] Je ż eli zadanie drukowania obejmuje dane o ró ż nych orientacjach papieru, nale ż y zaznaczy ć pole wyboru [Drukuj w ró ż nych orientacjach] i okre ś li ć ustawienia opcji [Uk ł ad strony] lub [Margines na opraw ę ]. Aby okre ś li ć ustawienia, kliknij przycisk [Szczegó ł y]. [Szczegó ł y] Wy ś wietla okno dialogowe ze szczegó ł owymi ustawieniami dla opcji [Uk ł ad strony]. [Uk ł ad strony] Wy ś wietla ustawienia okre ś lone w oknie dialogowym [Ustawienia szczegó ł owe]. [Miejsce łą czenia] (Zobacz str. 5-63) Pozwala wybra ć kraw ę d ź papieru, która zostanie u ż yta do łą czenia arkuszy. [Margines na opraw ę ] (Zobacz str. 5-63) Okre ś la szeroko ść marginesu na opraw ę . [Wyko ń czenie] (Zobacz str. 5-64) Pozwala okre ś li ć metod ę wyprowadzania papieru. [Szczegó ł y wyko ń czenia] Wy ś wietla okno dialogowe [Szczegó ł y wyko ń czenia], w którym mo ż na okre ś li ć szczegó ł y wyko ń czenia oraz tryb drukowania w ł a ś ciwy dla papieru.
Page 292 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply