User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

4-94 Odinstalowywanie oprogramowania CAPT K ś r 4 Odinstalowywanie oprogramowania CAPT Procedura usuwania oprogramowania w celu przywrócenia komputera do stanu sprzed zainstalowania oprogramowania jest okre ś lana mianem odinstalowywania. Poni ż sza procedura opisuje odinstalowywanie oprogramowania CAPT. WA Ż NE W systemie Windows 2000/XP/Server 2003/Vista u ż ytkownik nieposiadaj ą cy uprawnie ń Administratora nie mo ż e odinstalowa ć sterownika drukarki, je ż eli zosta ł on zainstalowany przez u ż ytkownika b ę d ą cego cz ł onkiem grupy Administratorzy. Przed rozpocz ę ciem odinstalowywania nale ż y sprawdzi ć , czy zalogowany u ż ytkownik jest cz ł onkiem grupy Administratorzy. Zainstalowane podr ę czniki mo ż na równie ż odinstalowa ć , odinstalowuj ą c oprogramowanie CAPT za pomoc ą deinstalatora. W przypadku korzystania z komputera z systemem operacyjnym Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub innym systemem operacyjnym wyposa ż onym w Zapor ę systemu Windows drukarka jest zarejestrowana na zak ł adce [Wyj ą tki] w oknie dialogowym [Zapora systemu Windows] ([Ustawienia Zapory systemu Windows] w przypadku systemu Windows Vista). Je ś li oprogramowanie CAPT jest odinstalowywane za pomoc ą deinstalatora, ustawienia dla drukarki zostan ą równie ż usuni ę te z zak ł adki [Wyj ą tki] w oknie dialogowym [Zapora systemu Windows] ([Ustawienia Zapory systemu Windows] w przypadku systemu Windows Vista). 1 Zamknij wszystkie pliki i programy wymienione poni ż ej: Pliki Pomocy Okno stanu drukarki Panel sterowania Inne aplikacje 2 Z menu [Start] wybierz kolejno pozycje [Wszystkie programy] [Deinstalator drukarki Canon] [Deinstalator Canon LBP5100]. Windows 98/Me/2000: Z menu [Start] wybierz kolejno pozycje [Programy] [Deinstalator drukarki Canon] [Deinstalator Canon LBP5100].
Page 255 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply