User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

4-79 K ś r 4 Drukowanie z komputera sieciowego na drukarce udost ę pnionej Po zainstalowaniu oprogramowania CAPT z Instalatora dysku CD-ROM, zosta ł o wy ś wietlone okno dialogowe [Ostrze ż enie]. - Po klikni ę ciu przycisku [Tak] Zapora systemu Windows zosta ł a skonfigurowana tak, aby umo ż liwi ć komunikacj ę z komputerami klienckimi. - Po klikni ę ciu przycisku [Nie] Zapora systemu Windows zosta ł a skonfigurowana w celu zablokowania komunikacji z komputerami klienckimi. Aby usun ąć t ę blokad ę , nale ż y u ż y ć poni ż szej metody. 1. Wy ś wietl okno dialogowe [Zapora systemu Windows] ([Ustawienia Zapory systemu Windows] w przypadku systemu Windows Vista). Windows XP: Z menu [Start] wybierz [Panel sterowania], a nast ę pnie kliknij [Po łą czenia sieciowe i internetowe] [Zapora systemu Windows]. Windows Server 2003: Z menu [Start] wybierz [Panel sterowania] [Zapora systemu Windows]. Windows Vista: Z menu [Start] wybierz [Panel sterowania], a nast ę pnie kliknij opcj ę [Zezwalaj programowi na dost ę p przez Zapor ę systemu Windows]. (Je ż eli zostanie wy ś wietlone okno dialogowe [Kontrola konta u ż ytkownika], kliknij opcj ę [Kontynuuj].) 2. Na karcie [Wyj ą tki] okna dialogowego [Zapora systemu Windows] ([Ustawienia Zapory systemu Windows] w przypadku systemu Windows Vista) zaznacz pole wyboru [Canon LBP5100 RPC Server Process], a nast ę pnie kliknij przycisk [OK]. Je ż eli oprogramowanie CAPT zosta ł o zainstalowane przy u ż yciu innej metody ni ż Instalator dysku CD-ROM, nale ż y za pomoc ą programu narz ę dziowego skonfigurowa ć Zapor ę systemu Windows w celu odblokowania komunikacji z komputerami klienckimi. (Zobacz str. 9-15)
Page 240 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply