User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

4-78 K ś r Drukowanie z komputera sieciowego na drukarce udost ę pnionej 4 8 Kliknij przycisk [OK] lub przycisk [Zamknij]. Ikona drukarki zmieni si ę w ikon ę drukarki udost ę pnionej. WA Ż NE Aby usun ąć ustawienia udost ę pniania drukarki, nale ż y post ę powa ć zgodnie z poni ż sz ą procedur ą . - System operacyjny inny ni ż Windows Vista: Wybierz opcj ę [Nie udost ę pniaj tej drukarki] ([Nie udost ę pniona] w przypadku systemu Windows 2000) na karcie [Udost ę pnianie]. - Windows Vista: Usu ń zaznaczenie pola wyboru [Udost ę pnij t ę drukark ę ] na karcie [Udost ę pnianie]. (Je ż eli zostanie wy ś wietlone okno dialogowe [Zmie ń opcje udost ę pniania], kliknij opcj ę [Zmie ń opcje udost ę pniania], aby wy ś wietli ć okno dialogowe [Kontrola konta u ż ytkownika], a nast ę pni kliknij opcje [Kontynuuj].) W przypadku usuwania ustawie ń udost ę pniania drukarki na komputerze z systemem operacyjnym Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub innym systemem operacyjnym wyposa ż onym w Zapor ę systemu Windows nale ż y za pomoc ą programu narz ę dziowego usun ąć ustawienia zarejestrowane w Zaporze systemu Windows. (Zobacz str. 9-14) Konfiguracja Zapory systemu Windows W przypadku korzystania z systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub innego systemu operacyjnego wyposa ż onego w Zapor ę systemu Windows nale ż y skonfigurowa ć Zapor ę systemu Windows tak, aby odblokowa ć komunikacj ę z komputerami klienckimi. U ż yj poni ż szej procedury, aby sprawdzi ć , czy Zapora systemu Windows nie blokuje komunikacji.
Page 239 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply