User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

4-59 K ś r 4 Instalacja oprogramowania CAPT 16 Je ż eli drukarka i komputer nie s ą po łą czone, wy łą cz komputer, pod łą cz drukark ę do komputera za pomoc ą kabla USB, a nast ę pnie w łą cz komputer i drukark ę . Instalacja sterownika drukarki zosta ł a zako ń czona. Windows 98/Me W przypadku systemów innych ni ż Windows 98/Me odpowiednie instrukcje znajduj ą si ę we wskazanych miejscach: Windows Vista (Zobacz str. 4-40) Windows XP/Server 2003 (Zobacz str. 4-46) Windows 2000 (Zobacz str. 4-53) Zrzuty ekranu u ż ywane w tej sekcji pochodz ą z systemu operacyjnego Windows Me. 1 Z menu [Start] wybierz [Ustawienia] [Drukarki], aby otworzy ć folder [Drukarki]. Nast ę pnie dwukrotnie kliknij ikon ę [Dodaj drukark ę ]. Zostanie wy ś wietlone okno dialogowe [Kreator dodawania drukarki]. UWAGA Okno dialogowe [Kreator dodawania drukarki] mo ż na równie ż wy ś wietli ć , korzystaj ą c z poni ż szej procedury: - Kliknij dwukrotnie ikon ę [Mój komputer] [Panel sterowania] [Drukarki] [Dodaj drukark ę ] (Windows Me). - Kliknij dwukrotnie ikon ę [Mój komputer] [Drukarki] [Dodaj drukark ę ] (Windows 98).
Page 220 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply