User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

xviii Prawne ograniczenia korzystania z produktu i wykorzystania obrazów Korzystanie z produktu do celów skanowania, drukowania lub powielania w innej postaci pewnych dokumentów i u ż ycie takich obrazów w postaci zeskanowanej, wydrukowanej lub powielonej w inny sposób mo ż e by ć prawnie zabronione i mo ż e spowodowa ć poci ą gni ę cie w ł a ś ciciela produktu do odpowiedzialno ś ci karnej i/lub cywilnej. Poni ż ej zamieszczono skrócon ą list ę takich dokumentów. List ę nale ż y traktowa ć jedynie jako wskazówk ę . W przypadku braku pewno ś ci co do legalno ś ci skanowania, drukowania lub powielania w inny sposób danego dokumentu i/lub korzystania z owych dokumentów w postaci zeskanowanej, wydrukowanej lub powielonej w inny sposób nale ż y z wyprzedzeniem zasi ę gn ąć porady prawnej. Banknoty Czeki podró ż ne Przekazy pieni ęż ne Kartki ż ywno ś ciowe Potwierdzenia wp ł aty Paszporty Znaczki pocztowe (stemplowane lub niestemplowane) Dokumenty imigracyjne Identyfikatory lub insygnia Znaczki skarbowe (stemplowane lub niestemplowane) Dokumenty obowi ą zkowej s ł u ż by wojskowej lub poboru Zobowi ą zania lub inne potwierdzenia zad ł u ż enia Czeki lub przekazy wystawione przez agendy rz ą dowe Ś wiadectwa udzia ł owe Dokumenty rejestracyjne pojazdów i certyfikaty nadania tytu ł ów Dzie ł a chronione prawem autorskim/ dzie ł a sztuki bez zezwolenia w ł a ś ciciela praw autorskich
Page 21 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply