User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

xv Dyrektywa w sprawie zu ż ytego sprz ę tu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) Tylko Unia Europejska (oraz Europejski Obszar Gospodarczy). Ten symbol oznacza, ż e zgodnie z dyrektyw ą WEEE dotycz ą c ą zu ż ytego sprz ę tu elektrycznego i elektronicznego (2002/96/EC) oraz przepisami lokalnymi nie nale ż y wyrzuca ć tego produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego. Produkt nale ż y przekaza ć do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu gromadzenia zu ż ytego sprz ę tu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi. Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób mo ż e mie ć negatywny wp ł yw na otoczenie i zdrowie innych osób ze wzgl ę du na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprz ę cie. Jednocze ś nie pozbycie si ę zu ż ytego sprz ę tu w zalecany sposób przyczynia si ę do w ł a ś ciwego wykorzystania zasobów naturalnych. Aby uzyska ć wi ę cej informacji na temat punktów, do których mo ż na dostarczy ć sprz ę t do recyklingu, prosimy skontaktowa ć si ę z lokalnym urz ę dem miasta, zak ł adem utylizacji odpadów, skorzysta ć z instrukcji zatwierdzonej dyrektyw ą WEEE lub skontaktowa ć si ę z przedsi ę biorstwem zajmuj ą cym si ę wywozem odpadów domowych. Wi ę cej informacji o zwracaniu i recyklingu zu ż ytego sprz ę tu elektrycznego i elektronicznego znajduje si ę w witrynie www.canon-europe.com/environment. (Europejski Obszar Gospodarczy: Norwegia, Islandia i Lichtenstein)
Page 18 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply