User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

3-70 Konfiguracja sterownika drukarki i drukowanie Ł a 3 * 1 Ustawienie na zak ł adce [Ustawienia strony] * 2 Ustawienie w oknie dialogowym [Ustawienia urz ą dzenia] w menu [Opcje] w oknie stanu drukarki Je ś li pojawi si ę komunikat, a drukowanie ma nast ą pi ć na papierze okre ś lonym na li ś cie [Format wyj ś ciowy], nale ż y ponownie za ł adowa ć odpowiedni papier do kasety i okre ś li ć odpowiedni format papieru w oknie dialogowym [Zarejestruj format papieru w kasetach]. Aby kontynuowa ć wydruk na papierze, który jest obecnie za ł adowany, nale ż y w obu tych przypadkach klikn ąć przycisk [Usu ń b łą d]. Je ż eli opcja [ Ź ród ł o papieru] jest ustawiona na [Auto], drukarka b ę dzie zawsze sprawdza ć format papieru, ignoruj ą c ustawienie [Wykryj format papieru]. UWAGA W przypadku drukowania na grubym papierze, foliach lub etykietach umieszczonych w kasecie na papier nale ż y dla opcji [ Ź ród ł o papieru] wybra ć ustawienie [Kaseta 1] lub [Kaseta 2]. W przypadku wybrania ustawienia [Auto] nie mo ż na pobiera ć papieru z kasety. A5 A4 A4 Ustawienie opcji [Format wyj ś ciowy] ró ż ni si ę od formatu papieru za ł adowanego do kasety na papier. Dlatego te ż po wydruku pierwszej strony, w oknie stanu drukarki pojawia si ę komunikat <Okre ś lony papier ró ż ni si ę od papieru ustawionego>, a wydruk zostaje przerwany. A4 A5 A5 Drukarka drukuje bez zmian. Format papieru za ł adowanego do kasety na papier jest wi ę kszy ni ż ustawienie opcji [Format wyj ś ciowy], dlatego te ż marginesy wydruków s ą szersze. Format papieru za ł adowanego do kasety na papier [Format wyj ś ciowy]* 1 [Zarejestruj format papieru w kasetach]* 2 Dzia ł anie drukarki
Page 151 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply