User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

3-45 Ł adowanie kopert do ź ród ł a papieru Ł a 3 WA Ż NE Do kasety na papier mo ż na za ł adowa ć maksymalnie oko ł o 10 kopert. Nie nale ż y drukowa ć na tylnej (sklejonej) stronie koperty. 6 Przesu ń boczne prowadnice papieru do znacznika formatu ł adowanych kopert, przytrzymuj ą c d ź wigni ę zwalniania blokady prowadnic. Boczne prowadnice papieru przesuwaj ą si ę razem. WA Ż NE Nale ż y sprawdzi ć , czy prowadnice papieru s ą dopasowane do szeroko ś ci kopert. Je ś li prowadnice papieru s ą ustawione zbyt lu ź no lub zbyt ciasno, mo ż e to spowodowa ć b łę dy podczas podawania papieru lub zaci ę cia papieru.
Page 126 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply