User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

3-40 Ł adowanie kart indeksu do ź ród ł a papieru Ł a 3 2 Ostro ż nie wsu ń papier, a ż dotknie tylnej cz ęś ci drukarki, równocze ś nie podtrzymuj ą c kart ę indeksu w sposób przedstawiony na rysunku. W trakcie ł adowania papier jest cz ęś ciowo wci ą gany do szczeliny. PAMI Ę TAJ Podczas ł adowania papieru nale ż y uwa ż a ć , aby nie skaleczy ć d ł oni o kraw ę dzie papieru. WA Ż NE Kart ę indeksu nale ż y za ł adowa ć w taki sposób, aby by ł a równo u ł o ż ona. Je ż eli karta indeksu jest podwini ę ta, nale ż y j ą przed za ł adowaniem wyprostowa ć , wyginaj ą c w przeciwnym kierunku. Nast ę pnie skonfiguruj sterownik drukarki (Zobacz str. 3-66).
Page 121 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply