Diagram-Circuit-Ricoh-MP4002-5002

B1 B2 +24VS1 [ 24]Duplex Junction Gate Solenoid Cntl Duplex Junction Gate Solenoid SOL5 C 5 6 1 2 1 2 Tray Motor Unit G3 Interface Memory M3 F 1 M15 M18 M17 M16 M19 M20 Bridge Unit *Option M21 CN P PSU (PCB7) 1/2 CN222 FFC 5 CN107 1 MB (PCB2) IPU (PCB10) IOB (PCB15) CN218 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ [ [ [ [ CN JCN61 CN61 CN JCN60 CN60 CN R 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 A A A A A A A A A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B B B B B B B B B Bridge Drawer Bridge Drawer CN17 B B B [ 5 [ 5 [ 5 R B O B B B B [ 5 E [ 5 B B C B B B R CN221 CN3 JCN3 CN J S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 CN18 JCN18 CN1 5 6 A A A A A A A A A A A S36 CN8 S35 CN19 JCN19 CN2 4 5 CN7 S34 CN6 S33 CN5 3 4 5 6 7 8 9 B B B B B B B B B B B CN4 JCN4 CN P M N + [ 2 [ + [ [ [ G [ 5 + G [ 5 + G [ 5 + G [ 5 + R G CN55 T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 CN602 1 2 3 4 5 6 1 2 H G CN601 T T T T T T Charger T T Development H.V.P.P (PCB4) H + P P C P P D P P T F V F V F V +24V 1BIN:Solenoid:Control 1BIN:Set[ 5] GND 1BIN:Paper Set[ 5] +5VE C C 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 GND KeyCounter:Set KeyCounter:Account+24V KeyCounter:Control CN311 CN2 JCN1 CN1 CN912 1 2 3 4 5 + 6 7 8 9 G G G G + + + + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CN1 CN3 1 2 3 4 CN310 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CN905 1 2 3 4 5 A 6 A T T P P CN5 1 2 CN5 CN9 1 2 1 2 CN CN509 CN300 X A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B C C SBU (PCB5) G S G S S T T T L G T T G X G G T T G L T T T S X S P G A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B C C Copy Data Security Unit (PCB13) *Option CN210 CN43 JCN43 CN 1 L 1 2 1 2 3 CN47 1 2 3 CN46 CN42 JCN42 CN U 1 2 1 2 3 CN45 1 2 3 CN44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 L L G [ 5 + G [ 5 + CN CN P CN59 JCN59 CN CN D 1 2 3 4 5 6 C 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 7 8 9 1 1 2 3 6 7 8 9 S27 CN40 S28 CN39 [ 5 [ 5 [ 5 G [ 5 [ 5 [ 5 [ 5 G [ 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 CN215 CN JCN57 CN57 CN 1 2 1 2 CN JCN58 CN58 CN P 1 2 3 4 + [ 2 + [ 2 CN216 S18 CN S19 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 CN34 JCN34 CN CN S20 CN S21 CN A A A A A A A A A A D1295486 2/2 A A CN P Lower Paper Feed Unit S22 CN S23 CN35 JCN35 CN CN S24 CN S25 CN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 B B B B B B B B B B B B B B G [ 5 + G [ 5 + G [ 5 + G [ 5 + + [ 2 G [ 5 + G [ 5 + G [ 5 + G [ 5 + CN P Upper Paper Feed Unit 1 2 A A + [ 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 2 C 1 2 3 4 C 1 2 3 4 5 5 GND Polygon Motor:ON[ 24] Polygon Motor:Lock Detect[ 24] Polygon Motor:Clock Polygon Motor:+24V ImageData_LVDS+ ImageData_LVDS- ImageData_LVDS- ImageData_LVDS+ C C 1 2 3 4 1 2 3 4 J C C J C C 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 LD2 ImageData_LVDS+ LD2 ImageData_LVDS- LD1 ImageData_LVDS- LD1 ImageData_LVDS+ C 1 2 3 4 C 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 C J C C J C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 LD1 LD_Off control LD1 APC LD1 Power_DAC_out +5VS GND +5VS GND LD5V:Voltage Search LD Error Detect GND +5VS LD2 Power_DAC_out LD2 APC LD2 LD_Off control Synchronizing Detect LD1 LD_Off control LD1 APC LD1 Power_DAC_out +5VS GND +5VS Synchronizing Detect GND LD5V Voltage Search LD Error Detect GND +5VS LD2 Power_DAC_out LD2 APC LD2 LD_Off control T T 2 CN28 1 2 CO1 1 2 P P CN906 Cout Bout Tout FB Drum Motor C C C Development Paddle Motor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Drum Motor:Gain_On/Off Drum Motor:Clock Drum Motor:Brake [ 5] Drum Motor:CW/CCW Drum Motor:Start/Stop [ 5] Drum Motor:Lock +5V GND GND GND +24VS2 +24VS2 Development Paddle Motor:Clock Development Paddle Motor:Brake [ 5] Development Paddle Motor:CW/CCW [ 5] Development Paddle Motor:Start/Stop [ 5] Development Paddle Motor:Lock +5V GND GND GND +24VS2 +24VS2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 CN54 F 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 CN206 1 1 1 2 2 2 C Transfer Belt Contact Motor C J C 1 2 3 4 5 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 C 1 2 1 2 3 C 3 J C Cooling Fan Motor Cooling Fan:Control Cooling Fan:Lock GND C 1 2 4 5 6 3 J C Paper Exit Cooling Fan Motor Paper Exit Cooling Fan:Control Paper Exit Cooling Fan:Lock GND C 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 C 3 J C C J C Fusing Exhaust Fan Motor Exhaust Fan Motor FusingExhaustFan:Control FusingExhaustFan:Lock GND Exhaust Fan:Control Exhaust Fan Motor:Lock GND U U G [ 5 + G [ 5 + Transfer Belt Contact Motor:+5V Transfer Belt Contact Motor:HP[ 5] GND Transfer Belt Contact Motor:Control (-) Transfer Belt Contact Motor:Control (+) 10 11 F [ 2 [ 2 [ 2 F + G G G + + T [ 2 [ 2 [ 2 T + G G G + + A18 A17 C C A1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C Duplex Inverter Motor J C S13 C A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 S14 C C J C S15 C A11 A12 A13 A14 A15 A16 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 By-pass Pick-up Solenoid C J C C C By-pass Feed Clutch S17 C 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 10 15 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 1 2 3 4 5 11 12 11 12 B17 B18 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 CN203 CN16 1 2 3 S26 CN2 CN41 JCN41 CN1 1 2 3 1 2 3 G [ 5 + CN209 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 CN77 JCN77 CN77 1 2 1 2 CN6 1 2 CN5 1 2 CN914 + + G + G + G + C +5VE +5VE GND PONENG_N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 [0/24]Duplex Inverter Motor_B [0/24]+24VS1 [0/24]Duplex Inverter Motor_A [0/24]Duplex Inverter Motor_/B [0/24]24VS1 [0/24]Duplex Inverter Motor_/A GND [ 5]Duplex Entrance Sensor +5V GND [ 5]Duplex Cover Sensor +5V GND [ 5]Duplex Exit Sensor +5V N.C. N.C. [ 5]By-pass Paper Size Sensor 1_2 [ 5]By-pass Paper Size Sensor 1_1 GND [ 5]By-pass Paper Size Sensor 1_4 [ 5]By-pass Paper Size Sensor 1_3 Toner Overflow Sensor:GND [ 5]Toner Overflow Sensor Toner Overflow:+5V [ 5]T_BeltUnit New Detect T_BeltUnit New Detect:GND [ 5]By-pass Paper End Sensor GND +24VS2 [ 24]By-pass Pick-up Solenoid:Cntl +24V [ 24]By-pass Feed Clutch:Cntl N.C. A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B C C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 LMPCK SGND +5V +5V GND +10V GND GND GND GND +3.3V +3.3V +3.3V GND GND +6V +6V + P P P P + + + + CN1A CN CN1B CN312 CN1C ARDF *Option P + + + + N P P P N + D X D X N P X A A A A A A A A A B B B B B B B B B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 SIO (PCB6) B B B PGND(FAN) +24VB(FAN) LAMPCLK LAMPGT +5VS +5VS GND +10V GND GND GND GND +3.3V +3.3V +3.3V GND GND +6V +6V G S S S X X X D D A G X X S X T T T L G T T G G G T T G L T T T S S G X G C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 APS Sensor 1:+5VAPS [ 5]APS Sensor 1 GND APS Sensor 2:+5VAPS [ 5]APS Sensor 2 GND APS Sensor 3:+5VAPS [ 5]APS Sensor 3 GND APS Sensor 4:+5VAPS [ 5]APS Sensor 4 GND APS Sensor 5:+5VAPS [ 5]APS Sensor 5 GND S5 C 1 2 3 S7 C 1 2 3 PCDU Tout FB Transfer Belt Unit H G H + P P C P P D P P T F V F V F V S12 CN 2 S16 C J C C M9 M8 M7 M6 C J AC_IN_L AC_IN_N FG L E N CN318 S2 CN2 S1 CN1 2 1 2 3 4 5 6 1 3 1 2 3 + P 5 G + S 5 G CN314 S S S S S S CN1 Scanner Motor 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 CN317 L P X + CN320 1 2 3 4 1 2 3 4 + X G L T T C J C T T T T T 3 4 CN913 I I I I 1 2 3 4 CN10 CN11 1 2 1 2 T T N N G F 5 + W 5 + G W 5 + CN919 1 2 + CN21 JCN21 T +24V Control INLET EU NA DOM AC IN CN555 1 2 3 4 5 6 + G CN1 CN554 LCDC (PCB8) CN76 LD Board (PCB9) Synchronizing Detector Board (PCB14) X CN403 CN X 1 2 3 1 2 3 + G + G 1 2 A B C D 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 5 1 2 3 T T T 1 3 CN104 FFC 1 3 CN507 1 3 CN105 FFC 1 5 CN506 1 5 To IPU CN553 CN552 CN3 CN2 CN101 GND 5VLD(+5VS) GND +5V GND +24V C 1 2 3 4 5 6 7 8 B A A A A A A A A A A A A A A A A 1 A 2 A 3 4 A 5 A 6 A 7 8 9 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A A B B B B B B B B B B B B 1 2 3 4 5 6 B 7 8 9 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B B B B B G S S S S ( G G X X X A A A A X A X G G G D1295465 R T X S S X S S S S S G X G X G A H X X A X X G PSU (PCB7) 2/2 C C 1 2 3 1 2 3 +5V +3.3V GND +5V +3.3V GND CN903 M M M M T T T T 1 2 3 4 D1295605 C 1 2 3 1 2 C CN556 1 2 3 4 Main Switch D1295443 C C C 1 2 3 1 2 3 S37 C CN226 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 D D0095495 D D D0095425 D0093884 D +5V [ 5]By-pass Paper Size Sensor 2 GND C C 1 2 3 J C M4 1 2 3 Controller Fan Motor:Controller Fan Motor Controller Fan Motor:Lock +24V Controller Fan Motor D1295531 D1295535 (2/2) D1295535 (1/2) 18 19 G G 16 17 CN7 1 2 CN 1 2 A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SCNB (PB12) Exposure LED (LED1) C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C C D D GND LED_8 LED_7 LED_6 LED_5 LED_4 V_LED1 LED_2 V_LED2 LED_1 LED_3 GND GND_2 LED_8 LED_7 LED_6 LED_5 LED_4 V_LED1 LED_2 V_LED2 LED_1 LED_3 GND_1 GND LED_8 LED_7 LED_6 LED_5 LED_4 V_LED1 LED_2 V_LED2 LED_1 LED_3 GND 1 12 1 12 G G D1295431 2/3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 G P G L P P E P O 5 5 5 2 G O O O O O O O O O D1295515 D T T + P P G D0094499 D0292773 C Controller Board (PCB1) CN703 Rio3 I/F( 下段 ) NC 3.3VEP NC 3.3VEP NC 3.3VEP NC 5VEP NC 5VEP NC 3.3Vaux NC CN706 SD Card I/F #2 D3 CMD GND 3.3VEP CLK GND D0 D1 D2 CD_N GND WP_N CN710 C IEEE 1284 Interface Board IEEE 802.11a/g Interface Gigabit Ethernet Board Bluetooth Interfance File Format Converter Remote Communication Gate *Option or or or or or CN709 USB HOST CN708 USB CN707 LAN CN705 SD Card Slot_1 CN706 SD Card Slot_2 CN704 Fax Unit *Optio C DDR-DIMM (512MB) *Option C DDR-DIMM (512MB) A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A (Relay SP_tool) R 5 A G O O O O O G O O O O 2 5 5 5 O P P P E L P G G G 4 3 2 1 U U 5 G U U 5 4 3 2 1 D D0295212 D0295215 D0295214 D0295213 1 1 1 1 1 1 Pin No. CN550:CTL I/F for CN CTL OP2_RXD OP2_REQ OP2_TCLK GND PCICLKE1 PCIRST_N PCIGNT1_N PCIREQ1_N PCIAD(31) PCIAD(29) PCIAD(28) PCIAD(26) PCIAD(25) PCIBE(3) PONPCI_N PCIAD(22) PCIAD(21) PCIAD(19) PCIAD(18) PCIAD(16) PCIBE(2) PCIIRDY_N PCITRDY_N PCISTOP_N PCIPERR_N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Pin No. CN550:CTL I/F for CN CTL PCIPAR PCIBE(1) PCIAD(14) PCIAD(13) PCIAD(11) PCIAD(10) PCIAD(8) PCIBE(0) PCIAD(6) PCIAD(5) PCIAD(3) PCIAD(2) PCIAD(0) PONENG_N N.C. ENG_ENABLE_N_ TIMER_UP0_N TIMER_UP1_N REON_DC_N ACSWON_N LDET_SWOF_N POKENG POKUSB FUKKI WKUP_L_N 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Pin No. CN550:CTL I/F for CN CTL VDET_EPCI PCIAD(15) 5VE PCIAD(12) GND PCIAD(9) PERXD PCIAD(7) 5VE PCIAD(4) GND PCIAD(1) N.C. ENGRDY_N 5VE PW_SW_N PONSENS_N N.C. N.C. OPE_USB_P GND OPE_USB_M N.C. +24V WKUP_E 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Pin No. CN550:CTL I/F for CN CTL OP2_TXD GND OP2_RCLK PETXD LDET_IN_N GND PCIINTA_N GND PCIAD(30) 5VE PCIAD(27) GND PCIAD(24) GND PCIAD(23) 5VE PCIAD(20) GND PCIAD(17) GND PCIFRAME_N 5VE PCIDEVSEL_N GND PCISERR_N 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Pin No. CN551:IPU I/F for CN500 IPU N.C. N.C. N.C. GND PCICLKE1 PCIRST_N PCIGNT1_N PCIREQ1_N PCIAD(31) PCIAD(29) PCIAD(28) PCIAD(26) PCIAD(25) PCIBE(3) PONPCI_N PCIAD(22) PCIAD(21) PCIAD(19) PCIAD(18) PCIAD(16) PCIBE(2) PCIIRDY_N PCITRDY_N PCISTOP_N PCIPERR_N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Pin No. CN551:IPU I/F for CN500 IPU PCIPAR PCIBE(1) PCIAD(14) PCIAD(13) PCIAD(11) PCIAD(10) PCIAD(8) PCIBE(0) PCIAD(6) PCIAD(5) PCIAD(3) PCIAD(2) PCIAD(0) PONENG_N_ N.C. ENG_ENABLE_N TIMER_UP0_N TIMER_UP1_N N.C. N.C. N.C. POKENG N.C. FUKKI WKUP_L_N 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Pin No. CN551:IPU I/F for CN500 IPU N.C. GND N.C. N.C. N.C. GND PCIINTA_N GND PCIAD(30) 5VE_IPU PCIAD(27) GND PCIAD(24) GND PCIAD(23) 5VE_IPU PCIAD(20) GND PCIAD(17) GND PCIFRAME_N 5VE_IPU PCIDEVSEL_N GND PCISERR_N 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Pin No. CN551:IPU I/F for CN500 IPU VDET_EPCI PCIAD(15) 5VE_IPU PCIAD(12) GND PCIAD(9) N.C. PCIAD(7) 5VE_IPU PCIAD(4) GND PCIAD(1) N.C. ENGRDY_N 5VE_IPU N.C. PONSENS_N N.C. N.C. N.C. GND N.C. +3.3V_IPU +24V_IPU WKUP_E 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Pin No. CN505:ICIB I/F fro ICIB CN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GND IPU_A(29) ICIB_CS_N ICIB_RD_N IPU_D(7) IPU_D(5) IPU_D(3) IPU_D(1) GND ICIB_INT0 Pin No. CN505:ICIB I/F fro ICIB CN 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 P.D.(GND) GND ICIB_DT(14) ICIB_DT(12) ICIB_DT(11) ICIB_DT(9) GND ICIB_DT(6) ICIB_DT(4) ICIB_DT(3) Pin No. CN505:ICIB I/F fro ICIB CN 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ICIB_DT(1) GND GND ICIB_LGATE_N P.U.(3.3V) GND GND GND 5V 5V Pin No. CN505:ICIB I/F fro ICIB CN 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 5V 5V 5V GND GND ICIB_SET_N ICIB_FGATE_N ICIB_LSYNC_N ICIB_CLK ICIB_DT(0) Pin No. CN505:ICIB I/F fro ICIB CN 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ICIB_DT(2) GND ICIB_DT(5) ICIB_DT(7) ICIB_DT(8) ICIB_DT(10) GND ICIB_DT(13) ICIB_DT(15) P.D.(GND) P.D.(GND) S2M_RST_N IPU_D(0) IPU_D(2) IPU_D(4) IPU_D(6) GND ICIB_WR_N GND IPU_A(30) Pin No. CN750/751 DDR-DIMM I/F Vref Vref Vss Vss DQ0 DQ2 NC NC Vdd Vdd NC NC DQ1 DQ3 Vss Vss NC NC NC NC Vdd Vdd DQ4 DQ6 DQS0 Pin No. CN750/751 DDR-DIMM I/F DM0 Vss Vss NC NC DQ5 DQ7 Vdd Vdd CK0 Vdd CK0_N Vss Vss Vss DQ8 DQ10 NC NC Vdd Vdd NC NC DQ9 DQ11 Pin No. CN750/751 DDR-DIMM I/F Vss Vss NC NC NC NC Vdd Vdd DQ12 DQ14 DQS1 DM1 Vss Vss NC NC DQ13 DQ15 Vdd Vdd NC NC NC NC Vss Pin No. CN750/751 DDR-DIMM I/F Vss NC NC NC NC Vdd Vdd NC NC NC NC Vss Vss NC Vss NC Vdd Vdd Vdd CKE1 CKE0 NC NC A12 A11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Pin No. CN750/751 DDR-DIMM I/F A9 A8 Vss Vss A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 Vdd Vdd A10/AP BA1 BA0 RAS WE CAS S0 S1 NC NC Vss Pin No. CN750/751 DDR-DIMM I/F Vss DQ16 DQ18 NC NC Vdd Vdd NC NC DQ17 DQ19 Vss Vss NC NC NC NC Vdd Vdd DQ20 DQ22 DQS2 DM2 Vss Vss Pin No. CN750/751 DDR-DIMM I/F NC NC DQ21 DQ23 Vdd Vdd Vdd CK1_N Vss CK1 Vss Vss DQ24 DQ26 NC NC Vdd Vdd NC NC DQ25 DQ27 Vss Vss NC Pin No. CN750/751 DDR-DIMM I/F NC NC NC Vdd Vdd DQ28 DQ30 DQS3 DM3 Vss Vss NC NC DQ29 DQ31 Vdd Vdd SDA SA0 SCL SA1 VddSPD SA2 VddID NC 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Pin No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pin No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CN705 SD Card I/F #1 D3 CMD GND 3.3VEP CLK GND D0 D1 D2 CD_N GND WP_N Pin No. 1 2 3 4 CN709 USB-HOST I/F VCC DM1 DP1 GND Pin No. 1 2 3 4 CN708 USB I/F VBUS D- D+ GND Pin No. 1 2 3 4 5 6 7 8 D1 D2 D3 D4 CN707 LAN I/F RX_P RX_N RCT TCT TX_P TX_N NC FG SPEED_LED_P SPEED_LED_M LINK_LED_P LINK_LED_M Pin No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 CN710 HDD OP I/F 3.3VE IDEDB0 IDEDB1 IDEDB3 IDEDB4 IDEDB6 IDEDB7 IDEDB9 IDEDB10 IDEDB12 IDEDB13 IDEDB15 IDEBUFDIR VDET_HDD IDEDMARQ IDECS0_N IDEAD2 IDEAD0 IDEIOR_N IDEIOW_N PONCTL_N PONHDD_N SDA IDEDB2 GND Pin No. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 CN710 HDD OP I/F IDEDB5 GND IDEDB8 IDEDB11 GND IDEDB14 GND IDEINTRQ IDEIORDY_N IDECS1_N GND IDEAD1 IDEDMACK_N IDERESET_N SCL 5VE_HDD GND 5VE_HDD 5VE_HDD GND GND Pin No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 CN703 Rio3 I/F( 下段 ) GND INTB_N GND NC GND CLKRUN GND PCIRST_N GND PCICLK_N GND GNT2_N GND REQ2_N GND PCIPMEN PCIAD31 PCIAD30 PCIAD29 PCIAD28 PCIAD27 PCIAD26 GND PCIAD25 PCIAD24 Pin No. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 CN703 Rio3 I/F( 下段 ) C/BE3_N GND IDSEL PCIAD23 PCIAD22 GND PCIAD21 PCIAD20 PCIAD19 GND PCIAD18 PCIAD17 PCIAD16 GND C/BE2_N FRAME_N IRDY_N GND TRDY_N DEVSEL_N STOP_N GND PERR_N SERR_N PAR Pin No. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 CN703 Rio3 I/F( 下段 ) GND C/BE1_N PCIAD15 PCIAD14 GND PCIAD13 PCIAD12 PCIAD11 GND PCIAD10 PCIAD9 PCIAD8 GND C/BE0_N PCIAD7 PCIAD6 PCIAD5 PCIAD4 PCIAD3 PCIAD2 3.3VEP PCIAD1 3.3VEP PCIAD0 3.3VEP Pin No. 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Pin No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 CN704 Rio3 I/F( 上段 ) GND INTB_N GND NC GND CLKRUN GND PCIRST_N GND PCICLK_N GND GNT2_N GND REQ2_N GND PCIPMEN PCIAD31 PCIAD30 PCIAD29 PCIAD28 PCIAD27 PCIAD26 GND PCIAD25 PCIAD24 Pin No. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 CN704 Rio3 I/F( 上段 ) C/BE3_N GND IDSEL PCIAD23 PCIAD22 GND PCIAD21 PCIAD20 PCIAD19 GND PCIAD18 PCIAD17 PCIAD16 GND C/BE2_N FRAME_N IRDY_N GND TRDY_N DEVSEL_N STOP_N GND PERR_N SERR_N PAR Pin No. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 CN704 Rio3 I/F( 上段 ) GND C/BE1_N PCIAD15 PCIAD14 GND PCIAD13 PCIAD12 PCIAD11 GND PCIAD10 PCIAD9 PCIAD8 GND C/BE0_N PCIAD7 PCIAD6 PCIAD5 PCIAD4 PCIAD3 PCIAD2 3.3VEP PCIAD1 3.3VEP PCIAD0 3.3VEP Pin No. 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 CN704 Rio3 I/F( 上段 ) NC 3.3VEP NC 3.3VEP NC 3.3VEP NC 5VEP NC 5VEP NC 3.3Vaux 24V Pin No. CN222:BCU I/F for CN107(BCU) XSBU_POWON N.C N.C TXD_ADF_O RXD_ADF_I GND AB(31) AB(30) AB(29) AB(28) GND AB(27) AB(26) AB(25) AB(24) GND AB(23) AB(22) AB(21) AB(20) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pin No. CN222:BCU I/F for CN107(BCU) GND N.C N.C N.C XINT_EIO N.C XINT_TRIO2 N.C N.C N.C GND D(7) D(6) D(5) D(4) GND D(3) D(2) D(1) D(0) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Pin No. CN222:BCU I/F for CN107(BCU) GND XPOWRST_ XRESET XPONENG XEIO_CS XTRIO2_CS GND XWR GND XRD 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D D D ( ポリゴンモータ D M5 Laser Unit D1295446 D1295453 D1295452 D1295461 1-bin Tray *Option M10 M12 M11 M14 M13 SW4 R P S F S P S J S SOL4 L L U U U L R P R P T SOL3 P R P T SOL2 MC2 MC3 By-pass Paper Size Sensor 1 By-pass Paper End Sensor Duplex Entrance Sensor Duplex Cover Sensor Duplex Exit Sensor By-pass Paper Size Sensor 2 MC1 SOL1 Toner Overflow Sensor T 1 2 CN74 1 2 3 4 JCN74 CN74 1 2 2 1 CN64 1 2 3 4 5 CN68 JCN CN 1 2 3 4 5 S8 CN208 1 2 CN67 D0095510 QL1 CN S9 6 6 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 CN49 JCN49 CN W 1 2 3 S10 CN48 CN50 JCN50 CN50 Q 2 + + I 5 F 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 CN69 JCN69 CN69 1 2 1 1 1 M2 D0095480 (2/4) D0095500 T F Q I M1 W 1 5 C 1 2 3 4 C 1 2 3 Reserve Fan2:Control Reserve Fan2:Lock +24V CN214 + M ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 M ] M ] M ] M ] M ] M ] M ] M ] M M G CN212 1 2 3 4 5 + R R R G CN228 1 2 3 4 + 1 1 G 1 2 G CN229 P CN234 1 2 P + R CN911 CN205 H 2 G Z H H X 5 P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 D F 2 G X T T X + X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 G G CN12 Fusing Drawer CN123 CN20 H L H 1 2 3 4 5 6 7 F G CN904 1 2 3 8 JCN20 CN20 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 CN213 1 2 3 CN66 JCN66 CN66 1 2 3 CN13 S11 1 3 6 + T G T 3 4 2 1 GND 1 1 1 1 4 4 9 1 1 1 9 1 1 1 N G G F ] F ] T G T F ] F ] F G CN121 CN122 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 + 1 2 3 4 5 6 7 CN910 CN202 8 9 1 + + + + G G G G + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Finisher Ratis CN22 CN23 Finisher *Option 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 CN201 5 6 7 CN918 8 9 PFU Drawer CN24 CN25 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 G G G + + T R CN220 CN917 CN1 Fusing Drawer Heater 1N (Ends) Heater 2N (Center) 1 2 3 4 5 6 7 G G G + + + + 1 2 3 4 5 6 7 8 G + + + + G G G 1 2 C CN123 1 2 3 4 5 6 TS1 TS2 CN121 1 2 CN122 1 2 3 4 T T CN CN9 1 2 1 2 C D 1 1 D1295431 1/3 D0095620 D0095440 D0095480 (3/4) D0094099 X + + + + + G G G G + N G + T R G + X Pin No. CN104:IPU I/F for CN507(IPU) SBU_SYCLK SBU_SYCS_N SBU_SYDI SBU_SYDO SHGATE_N SFGATE_N GND CIS_LVDS_OE SBU_LVDS_OE SMD_ERR WKUP_E AKS_SIPU GND PONSENS0_N IPU_INT_N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pin No. CN104:IPU I/F for CN507(IPU) ENG_ENABLE_N S2M_RST_N FUKKI GND SLER_N M2P_RST_N DUST_FGATE_N PONENG_N LED_ERR GND GAVD_SYDI GAVD_SYHS_N GAVD_SYDO GAVD_SYCS_N GAVD_SYCLK 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Pin No. CN105:IPU I/F for CN506(IPU) IPU_CS0_N IPU_CS1_N IPU_CS2_N IPU_CS3_N IPU_CS4_N IPU_CS5_N GND IPU_A(14) IPU_A(15) IPU_A(16) IPU_A(17) IPU_A(18) IPU_A(19) IPU_A(20) IPU_A(21) IPU_A(22) GND IPU_A(23) IPU_A(24) IPU_A(25) IPU_A(26) IPU_A(27) IPU_A(28) IPU_A(29) IPU_A(30) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Pin No. CN105:IPU I/F for CN506(IPU) GND IPU_D(0) IPU_D(1) IPU_D(2) IPU_D(3) IPU_D(4) IPU_D(5) IPU_D(6) IPU_D(7) GND IPU_D(8) IPU_D(9) IPU_D(10) IPU_D(11) IPU_D(12) IPU_D(13) IPU_D(14) IPU_D(15) GND IPU_A(31) IPU_RD_N IPU_WR_N IPU_ALE N.C GND 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Tray Heater *Option Paper Feed Unit *Option GND L3 L2 T T T T Fusing Unit TD Sensor APS Sensor 3 APS Sensor 5 *EU Only P S S S H SW2 SW3 I I P H SW1 H A BCU (PCB3) HDD1 Hard Disk Drive *Option Ready Low Ready High [ ] Voltage Signal Direction Pulse DC LINE SYMBOL TABLE AC LINE 9 10 8 3 4 2 1 6 7 5 A B C D E F G 9 10 8 3 4 2 1 6 7 5 A B C D E F G D129/D130 POINT TO POINT DIAGRAM D D0095480 (1/4) Paper Exit Unit D0095490 D0092626 0095521 D1295486 1/2 Operation Panel Scanner Unit Duplex Unit LED Control Board (PCB11) *Dom Only *Not Used *FAX Option S31 S32 Tray Motor Unit S29 S30 *NA Only
Page 1 of 23

Compatible Models: Ricoh-MP4002-5002.
– Ricoh-MP4002-5002 Diagram-Circuit: is a handbook published by Ricoh manufacturer or a specialized publishing company that contains instructions and specifications for the maintenance, repair, and how to fix all error of a specific Ricoh-MP4002-5002 Printer. It may includes Exploded Views, Parts List, System Diagram, Disassembly and Reassembly, Alignment, Troubleshooting guides, Adjustments, hard reset code, factory reset…

You can do with Ricoh-MP4002-5002 Diagram-Circuit:

1.1 Guide you from basic to advanced usage it.
1.2 Fluent Disassembly and Re-assembly Ricoh-MP4002-5002 Diagram-Circuit.
1.3 Diagnostic all errors are generated by Ricoh-MP4002-5002 Diagram-Circuit:
– The printer does not print.
– Paper does not feed into the printer.
– A print job is extremely slow.
– Half the page is blank.
– The paper keeps jamming, Paper Jam inside, Paper Jam Outside…
– The printer prints, but the text is wrong, garbled, or incomplete.
– Pages print, but are blank.
– The print quality of photos is not good. Images are not clear.
– Your printer has an odd smell during initial use.
1.4 How to refill toner/ink Ricoh-MP4002-5002.
1.5 How to update firmware Ricoh-MP4002-5002.
1.6 How to reset page counter by software, fix all error cause by ink/toner cartridge Ricoh-MP4002-5002: Waste Ink Ink Pad Error, ink cartridge error, red light blinking, red-green light blinking, yellow blinking, Ink cartridge failure, waste ink over flow, ink out, ink level, incompatible ink cartridges, toner cartridge not competition, install toner cartridge, toner exhausted, toner low, toner empty, toner very low…How to use Adjustments Program.
1.7 How to fix main board error, print head, formater board error Ricoh-MP4002-5002.
1.8 How to troubleshooting printer problem with low quality page .
1.9 How to fix : Communication Error, Model Difference, Cover open(Tray) Error, Paper Out Error, Paper Jam Error, Paper Mismatch Error, Ink Low, Ink End Error, No Ink Cartridge, CSIC Error, Maintenance Request Error, Fatal Error…
1.10 How to fix sensor error: empty image, imaging unit is not installed, sensor failure, turn off then on, fusser error, LSU error, Engine board problem, Flash ROM problem, Main motor problem, Sirocco fan problem, Power supply cooling fan problem, Suction fan problem, Polygon motor problem, Laser problem, Secondary transfer voltage contact/release problem, Transfer belt cleaner contact/release problem, Transfer belt rotation problem, Imaging rack rotation problem, Fuser roller temperature increase problem, Fuser roller low temperature problem, Fuser roller high temperature problem, Fuser roller thermistor problem, Transparency detection sensor problem, Main unit memory counter problem, Main unit memory data problem, Main unit memory access problem, Main unit memory installation problem, Engine communication error.

Ricoh-MP4002-5002 Diagram-Circuit covers following topics:

– Precautions Ricoh-MP4002-5002.
– Product Specification Ricoh-MP4002-5002.
– System Overview Ricoh-MP4002-5002.
– S/W Structure and Descriptions Ricoh-MP4002-5002.
– Disassembly and Reassembly Ricoh-MP4002-5002.
– Alignment and Adjustments Ricoh-MP4002-5002.
– Troubleshooting Ricoh-MP4002-5002.
– Exploded Views & Parts List Ricoh-MP4002-5002.

Free Download Ricoh-MP4002-5002 Diagram-Circuit

Ricoh-MP4002-5002 Diagram-Circuit

Leave a Reply