Diagram-Circuit-Ricoh-AF2015-2016-2018-2020

M2 M3 M5 MC1 M4 CO1 MC5 MC4 MC3 MC2 CO2 S1 S2 SW1 S3 S4 SW2 SW3 S5 SW4 S6 S7 SW5 L3 S8 S9 Lamp Stabilizer Board (PCB8) S10 S11 S12 S13 C - - - C - - - - - - C - C - - - - - C - - - - - C - - - - - - - C - - - - - - - C - - C - - C - - - - - - - - - - C - - - C - - - G [ W 5 + G [ W 5 + [ W 5 [ W 5 G [ W 5 G [ W 5 + G [ W 5 + [ W 2 G [ W 5 [ W 5 [ W 5 G [ W 5 G [ W 5 M V 5 / V 5 M W 5 / W 5 G G + + [ W 5 [ W 5 G [ W 5 [ W 5 G [ W 5 + + F [ W 2 + F [ W 2 G [ W 5 + G [ W 5 + [ W 2 [ W 2 + F + S V 5 G F + F P V 5 G + C - C - [ W 2 + C - - - - + G O W 5 R W 5 C + [ W 2 C - - - - G G L W 2 + + C - - - - - G [ V 5 + G [ V 5 + C - - - - - C - - - - - - - - - + + A / B / S W 5 + W W 5 W W 5 G S W 5 + L W 5 L W 5 G C - - - - - - - - - - - - - - C - - - - - - - - - - - - - - P F F P P P F + G + + [ W 2 [ W 2 [ W 2 [ W 2 C - - - G S W 5 + O W 2 M7 SOL1 S14 C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ [ [ [ [ [ W 5 [ W 5 [ W 5 [ W 5 [ W 5 [ W 5 [ W 5 [ W 5 [ W 5 [ W 5 [ W 5 [ W 5 [ W 5 [ W 5 [ W 5 C - - - - - - C - - - - - - - - [ [ [ [ [ [ [ Z [ W 2 [ W 2 [ W 2 P [ [ W 2 [ N C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C - - - - - - - - C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MC3 MC2 MC1 M1 M2 M3 W1 W2 [ V 5 + [ [ [ + + + + + [ [ [ V 5 [ [ V 5 [ V 5 [ [ [ [ G [ V 5 + G [ V 2 CN285-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 CN284-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 CN106 CN501 S8 C - - - - - - - - - - - C - - - - - - - - - C - - - - - - - - C - C - - - - - C - - - - - - - - - - - - C - - - - - - - - - [ [ V 5 [ [ [ V 5 [ [ [ V 5 [ [ [ V 5 [ [ W 5 [ W 5 [ [ W 5 [ W 5 [ W 5 [ W 5 [ [ W 5 [ W 5 [ [ W 5 [ [ [ V 5 [ [ [ V 5 [ [ [ V 5 [ [ W 2 [ [ W 2 [ [ W 2 [ W 5 [ [ W 5 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ V 5 [ [ W 2 [ W 2 [ [ V 5 [ [ W 2 [ W 2 U S R S R S U E C - - - - - - - - - - - - - - - V T S V T D L F L S L E B P S B P S M R F L M E R S Q ( T M T ( I ( C - - - D I D S D I S X2 (B3) X1 +24V [24] +24V [24] GND [0] GND [0] GND [0] +5V [5] +5V [5] GND [0] +24V [24] +24 [24] -4 -2 T280 T281 AC-L AC-N W2 W1 H1 H2 H3 C - - - - - - - L H U H A o L2 Fusing Lamp (600 W) Fusing Thermistor BICU (PCB1) T P M F C E L S S P S O S O S S M6 + [ W 2 Power Pack -BCT/ CL (PP1) R U F B C R C K L H Duplex Control Board (PCB9) Power Supply Unit (PCB6) L H U H U H U S L S V T S L E U E L S P M L F R U F U S L M U M O H T S SW3 SW6 L1 TH1 Paper Tray Unit – 2 Trays (B384) Tray Main Board (PCB1) S7 S6 S4 S3 S2 S1 S5 SW2 SW1 H1 S9 [ [ W 5 [ [ [ W 5 [ [ [ [ [ M8 S16 S15 C - - - - - - - - - D E S D S D T M SOL1 MC1 SOL2 SOL3 C - - - - - - C 2 - - - - - - - - - C - C - C - - - - - C - - - - - - - - - - - C - - - - - - - - - - - - - - + [ W 2 D M DF Drive Board (PCB1) D T M S S O S D C D S J S O R R S O S D S F O O S O 1 O 2 O E Auto Reverse Document Feeder (B617) S1 S9 S8 S7 S2 S3 S4 S5 S6 PCB2 CN287-1 -2 Power Supply Cord Choke Coil (Eu only) C - - - - - - - C - - - - - - - + + [ [ [ [ [ + + [ [ [ [ [ + [ W 2 + [ W 2 + [ W 2 [ [ V 5 + [ [ W 5 + [ [ V 5 + [ [ W 5 + [ [ W 5 + [ [ W 5 + [ [ W 5 [ W 5 + [ W 5 [ [ W 5 + [ W 5 [ [ W 5 + [ W 5 [ [ W 5 M1 M2 [ W 2 [ W 2 [ W 2 [ W 2 [ [ [ [ [ [ [ N [ W 2 [ V 5 [ V 5 [ V 5 [ V 5 [ V 5 [ V 5 [ [ [ [ [ [ [ [ [ W 5 [ [ [ W 5 [ W 5 [ W 5 [ W 5 [ W 5 [ W 5 [ W 5 B121/B122/B123/B259/B260/B261 POINT TO POINT DIAGRAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A B C D E F G H I J K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A B C D E F G H I J K + [ W 2 + [ W 2 + [ W 2 M1 Laser Diode Unit (PCB7) C - - - - - - C - - - - - - + S G / G / / SBU (PCB4) CN200 CN101 FCU CN600 CN504 CN601 CN630 MBU CN508 ROM DIMM CN510 SD Card (Printer Application) CN507 RAM DIMM CN503 UBS CN509 IC Socket NV RAM SP Option N-PI C - - - - - - [ C C [ C C N SOL1 MC1 SOL2 C - - - - - - C - - - C - C - - - - - - - - - - - C - - - - - - - - C - - - - - - - + + [ [ [ [ [ + [ W 2 + [ W 2 + [ W 2 [ [ V 5 + [ [ W 5 + [ [ W 5 + [ [ W 5 + S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S9 S8 DF Drive Board (PCB1) O 2 R S O S D S F O O 1 O 2 O E O 1 D S D C S S D T M [ [ W 5 + [ [ W 5 + + [ W 5 [ + [ W 5 [ [ W 5 + [ W 5 [ [ W 5 C - - - - - - - M1 C - - - - - - - Auto Document Feeder (B616) W2 W1 M1 C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C - - - - C - - - - - - - - C - - - - - - C - - - - - [ [ V 5 [ [ W 2 [ W 2 [ [ V 5 [ [ [ V 5 [ [ [ V 5 [ [ W 5 [ W 5 [ [ W 5 [ W 5 [ [ W 5 [ [ [ [ [ [ L T S SW2 L P S P S P S P S P M O H Tray Main Board (PCB1) Paper Tray Unit – 1 Trays (B385) H1 SW1 S3 S4 S2 S1 M2 SOL1 [ W 5 [ A / / B [ J S ONE-BIN TRAY C - - - - - P M M1 C - P L E D S S1 S2 LED X4 (B8) X3 Fusing Thermistor TH2 TS1 TS2 TS3 TS4 CN282-1 -3 L3 Fusing Lamp (550 W) CN281-4 -3 -2 -1 Main Switch SW7 x2 x1 F + - - x4 x3 C - C - C - C - SOL C - W 2 + IC Socket NV RAM CN109 IC Card C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T + + G G + + T T X X X X T C - - - - - - - - - - - - - C - - - - - - - - - - - - - S3 C - - - C - - C - P [ X [ X [ [ W 5 [ T [ C - - - - - - - C - - - - - - - C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S S S S S S S S L S G G L L S L L L L S L S Operation Panel Board (MFP) Operation Panel Board (Basic) Speaker C - Printer/Scanner Unit (Option) Fax Unit (Option) Controller (PCB2) (PS3 SlEngineer) (Optioin) NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 NO. 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Signal GND XINTB GND _PWRON GND CLKRUN GND XRST GND CLK_PCI2 GND XGNT2 GND XREQ2 GND _PME PCIAD31 PCIAD30 PCIAD29 PCIAD28 PCIAD27 PCIAD26 GND PCIAD25 PCIAD24 PCICMD3 GND PCIAD29 PCIAD23 PCIAD22 GND PCIAD21 PCIAD20 PCIAD19 GND PCIAD18 PCIAD17 PCIAD16 GND PCICMD2 XFRAME XIRDY GND XTRDY Signal XDEVSEL XSTOP GND XPERR XSERR PAR GND PCICMD1 PCIAD15 PCIAD14 GND PCIAD13 PCIAD12 PCIAD11 GND PCIAD10 PCIAD9 PCIAD8 GND PCICMD0 PCIAD7 PCIAD6 PCIAD5 PCIAD4 PCIAD3 PCIAD2 +3.3V PCIAD1 +3.3V PCIAD0 +3.3V N.C. +3.3V N.C. +3.3V N.C. +3.3V N.C. +5VE N.C. +5VE N.C. +3.3V N.C. Signal GND XINTC GND _PWRON GND CLKRUN GND XRST GND CLK_PCI4 GND XGNT3 GND XREQ3 GND _PME PCIAD31 PCIAD30 PCIAD29 PCIAD28 PCIAD27 PCIAD26 GND PCIAD25 PCIAD24 PCICMD3 GND PCIAD28 PCIAD23 PCIAD22 GND PCIAD21 PCIAD20 PCIAD19 GND PCIAD18 PCIAD17 PCIAD16 GND PCICMD2 XFRAME XIRDY GND XTRDY XSignal XSTOP GND XPERR XSERR PAR GND PCICMD1 PCIAD15 PCIAD14 GND PCIAD13 PCIAD12 PCIAD11 GND PCIAD10 PCIAD9 PCIAD8 GND PCICMD0 PCIAD7 PCIAD6 PCIAD5 PCIAD4 PCIAD3 PCIAD2 +3.3V PCIAD1 +3.3V PCIAD0 +3.3V N.C. +3.3V N.C. +3.3V N.C. +3.3V N.C. +5VE N.C. +5VE N.C. +3.3V N.C. Signal GND XINTD GND _PWRON GND CLKRUN GND XRST GND CLK_PCI0 GND XGNT4 GND XREQ4 GND _PME PCIAD31 PCIAD30 PCIAD29 PCIAD28 PCIAD27 PCIAD26 GND PCIAD25 PCIAD24 PCICMD3 GND PCIAD27 PCIAD23 PCIAD22 GND PCIAD21 PCIAD20 PCIAD19 GND PCIAD18 PCIAD17 PCIAD16 GND PCICMD2 XFRAME XIRDY GND XTRDY Signal XDEVSEL XSTOP GND XPERR XSERR PAR GND PCICMD1 PCIAD15 PCIAD14 GND PCIAD13 PCIAD12 PCIAD11 GND PCIAD10 PCIAD9 PCIAD8 GND PCICMD0 PCIAD7 PCIAD6 PCIAD5 PCIAD4 PCIAD3 PCIAD2 +3.3V PCIAD1 +3.3V PCIAD0 +3.3V N.C. +3.3V N.C. +3.3V N.C. +3.3V N.C. +5VE N.C. +5VE N.C. +3.3V N.C. NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 NO. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 NO. 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 NO. 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 NO. A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 NO. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36 Signal VSS VSS MDQ0 MDQ32 MDQ1 MDQ33 MDQ2 MDQ34 MDQ3 MDQ35 VDD VDD MDQ4 MDQ36 MDQ5 MDQ37 MDQ6 MDQ38 MDQ7 MDQ39 VSS VSS DQMB0 DQMB4 DQMB1 DQMB5 VDD VDD MA0 MA3 MA1 MA4 MA2 MA5 VSS VSS Signal MDQ8 MDQ40 MDQ9 MDQ41 MDQ10 MDQ42 MDQ11 MDQ43 VDD VDD MDQ12 MDQ44 MDQ13 MDQ45 MDQ14 MDQ46 MDQ15 MDQ47 VSS VSS N.C. N.C. N.C. N.C. CLK0 CKE0 VDD VDD _RAS _CAS _MWE CKE1 _CS0 MA12 _CS1 N.C. Signal N.C. CLK1 VSS VSS N.C. N.C. N.C. N.C. VDD VDD MDQ16 MDQ48 MDQ17 MDQ49 MDQ18 MDQ50 MDQ19 MDQ51 VSS VSS MDQ20 MDQ52 MDQ21 MDQ53 MDQ22 MDQ54 MDQ23 MDQ55 VDD VDD MA6 MA7 MA8 MBA0 VSS VSS Signal MA9 MBA1 MA10 MA11 VDD VDD DQMB2 DQMB6 DQMB3 DQMB7 VSS VSS MDQ24 MDQ56 MDQ25 MDQ57 MDQ26 MDQ58 MDQ27 MDQ59 VDD VDD MDQ28 MDQ60 MDQ29 MDQ61 MDQ30 MDQ62 MDQ31 MDQ63 VSS VSS SDA SCL VDD VDD Signal GND LAD1 LAD3 LAD5 LAD7 _OEL BLA2 BLA4 BLA6 BLA11 LAD8 LAD10 LAD12 LAD14 BLA12 BLA9 BLA14 LAD15 LAD0 GND BLA21 BLA20 BLA16 _WEH LAD2 LAD4 LAD6 _OEH LAD9 LAD12 +3.3V LAD14 _RST _FONTCS PD1 PD3 Signal LAD0 LAD2 LAD4 LAD6 +3.3V BLA1 BLA3 BLA5 BLA7 BLA13 LAD9 LAD11 LAD13 BLA8 +3.3V BLA10 _DIMM_0_CS BLA15 LAD1 BLA19 BLA22 _DIMM_1_CS BLA17 BLA18 LAD3 LAD5 LAD7 LAD8 LAD10 LAD11 LAD13 LAD15 BLA23 _WEL PD2 GND NO. 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 NO. 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 <CN508> <CN507> <CN502> <CN503> <CN504> Signal SD_DT3 SD_CMD GND +3.3V SDCLK GND SD_DT0 SD_DT1 SD_DT2 _SD_CD2 GND _SD_WP2 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 <CN509> Signal SD_DT3 SD_CMD GND +3.3V SDCLK GND SD_DT0 SD_DT1 SD_DT2 _SD_CD1 GND _SD_WP1 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 <CN510> Signal TX+ TX- RX+ CT1 CT2 RX- CT3 CT4 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 <CN506> G C G D D X + + Fusing Thermostat F S F E (F3) (F3) (I3) (I3) (B8) (B3) (E13)(E13) (I3) (I3) SYMBOL TABLE Signal Direction on Ready Low Ready High Voltage [ ] V W V W Rev. 10/2005 CÓPIA NÃO CONTROLADA CÓPIA NÃO CONTROLADA
Page 1 of 1

Compatible Models: Ricoh-AF2015-2016-2018-2020.
– Ricoh-AF2015-2016-2018-2020 Diagram-Circuit: is a handbook published by Ricoh manufacturer or a specialized publishing company that contains instructions and specifications for the maintenance, repair, and how to fix all error of a specific Ricoh-AF2015-2016-2018-2020 Printer. It may includes Exploded Views, Parts List, System Diagram, Disassembly and Reassembly, Alignment, Troubleshooting guides, Adjustments, hard reset code, factory reset…

You can do with Ricoh-AF2015-2016-2018-2020 Diagram-Circuit:

1.1 Guide you from basic to advanced usage it.
1.2 Fluent Disassembly and Re-assembly Ricoh-AF2015-2016-2018-2020 Diagram-Circuit.
1.3 Diagnostic all errors are generated by Ricoh-AF2015-2016-2018-2020 Diagram-Circuit:
– The printer does not print.
– Paper does not feed into the printer.
– A print job is extremely slow.
– Half the page is blank.
– The paper keeps jamming, Paper Jam inside, Paper Jam Outside…
– The printer prints, but the text is wrong, garbled, or incomplete.
– Pages print, but are blank.
– The print quality of photos is not good. Images are not clear.
– Your printer has an odd smell during initial use.
1.4 How to refill toner/ink Ricoh-AF2015-2016-2018-2020.
1.5 How to update firmware Ricoh-AF2015-2016-2018-2020.
1.6 How to reset page counter by software, fix all error cause by ink/toner cartridge Ricoh-AF2015-2016-2018-2020: Waste Ink Ink Pad Error, ink cartridge error, red light blinking, red-green light blinking, yellow blinking, Ink cartridge failure, waste ink over flow, ink out, ink level, incompatible ink cartridges, toner cartridge not competition, install toner cartridge, toner exhausted, toner low, toner empty, toner very low…How to use Adjustments Program.
1.7 How to fix main board error, print head, formater board error Ricoh-AF2015-2016-2018-2020.
1.8 How to troubleshooting printer problem with low quality page .
1.9 How to fix : Communication Error, Model Difference, Cover open(Tray) Error, Paper Out Error, Paper Jam Error, Paper Mismatch Error, Ink Low, Ink End Error, No Ink Cartridge, CSIC Error, Maintenance Request Error, Fatal Error…
1.10 How to fix sensor error: empty image, imaging unit is not installed, sensor failure, turn off then on, fusser error, LSU error, Engine board problem, Flash ROM problem, Main motor problem, Sirocco fan problem, Power supply cooling fan problem, Suction fan problem, Polygon motor problem, Laser problem, Secondary transfer voltage contact/release problem, Transfer belt cleaner contact/release problem, Transfer belt rotation problem, Imaging rack rotation problem, Fuser roller temperature increase problem, Fuser roller low temperature problem, Fuser roller high temperature problem, Fuser roller thermistor problem, Transparency detection sensor problem, Main unit memory counter problem, Main unit memory data problem, Main unit memory access problem, Main unit memory installation problem, Engine communication error.

Ricoh-AF2015-2016-2018-2020 Diagram-Circuit covers following topics:

– Precautions Ricoh-AF2015-2016-2018-2020.
– Product Specification Ricoh-AF2015-2016-2018-2020.
– System Overview Ricoh-AF2015-2016-2018-2020.
– S/W Structure and Descriptions Ricoh-AF2015-2016-2018-2020.
– Disassembly and Reassembly Ricoh-AF2015-2016-2018-2020.
– Alignment and Adjustments Ricoh-AF2015-2016-2018-2020.
– Troubleshooting Ricoh-AF2015-2016-2018-2020.
– Exploded Views & Parts List Ricoh-AF2015-2016-2018-2020.

Free Download Ricoh-AF2015-2016-2018-2020 Diagram-Circuit

Ricoh-AF2015-2016-2018-2020 Diagram-Circuit

Leave a Reply